Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศออกภายนอกอาคาร และระบายควันออกนอกอาคารในกรณีเกิดไฟไหม้ภายในท่อส่งผ้า

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

 Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศออกภายนอกอาคาร และระบายควันออกนอกอาคารในกรณีเกิดไฟไหม้ภายในท่อส่งผ้า


สอบถามเพิ่มเติม "ติดต่อเรา"

 


 ความคิดเห็น