Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ

Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศออกภายนอกอาคาร และระบายควันออกนอกอาคารในกรณีเกิดไฟไหม้ภายในท่อส่งผ้า