Linen Chute System ท่อลำเลียงผ้า ท่อส่งผ้า

Linen Chute System

Linen Chute System

ท่อลำเลียงผ้า สำหรับโรงแรม ผลิตจากสแตนเลส สตีล คุณภาพ ออกแบบและผลิตตามมาตราฐานความปลอดภัย NFPA 82 ควบคุมการเปิดปิดประตูส่งผ้าในแต่ละชั้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น ระบบแสดงผลสถานะการทำงานต่างที่ห้องช่าง หรือที่ห้องรักษาความปลอดภัย, สั่งหยุดการใช้งานในกรณีเกิดไฟไหม้ ฯลฯ

 ผลงานของรีเนน
 ผลงานทั้งหมด
รายการสั่งซื้อ
Linen Chute Ventilation ท่อระบายอากาศ
1
.00

รวมราคาสินค้า
.00
รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
.00

ค้นหาบทความ