Linen Chute System ท่อลำเลียงผ้า ท่อส่งผ้า

Linen Chute System

Linen Chute System

ท่อลำเลียงผ้า สำหรับโรงแรม ผลิตจากสแตนเลส สตีล คุณภาพ ออกแบบและผลิตตามมาตราฐานความปลอดภัย NFPA 82 ควบคุมการเปิดปิดประตูส่งผ้าในแต่ละชั้นด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น ระบบแสดงผลสถานะการทำงานต่างที่ห้องช่าง หรือที่ห้องรักษาความปลอดภัย, สั่งหยุดการใช้งานในกรณีเกิดไฟไหม้ ฯลฯ